banner image

Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth Ddigidol (CDO)

Register for Job Alert
Permanent
Executive
CTO/CIO
United Kingdom & ROI
Cymru
£115,918 - £120,334 + Buddiannau
26.10.2021 11:46 AM
DHCWales02

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) yn sefydliad cyffrous sydd newydd ei sefydlu a fydd yn sicrhau gwell iechyd a lles i filiynau o bobl trwy ddarparu'r gwasanaethau digidol, data a thechnoleg critigol sydd eu hangen ar weithwyr iechyd a gofal proffesiynol a phobl Cymru.  Mae digwyddiadau 2020 wedi rhoi mwy fyth o bwyslais ar rôl DHCW i gefnogi cyflawni trawsnewidiad digidol ac, yn syml, ni fu'r angen am ein gwaith erioed yn bwysicach.

Gyda nodau uchelgeisiol a Phrif Swyddog Gweithredol ysbrydoledig sydd wedi ennill gwobrau, mae hon yn adeg wych i ymuno â DHCW. Byddwch yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu i lywio ac arwain cyfeiriad gwasanaethau digidol y dyfodol ledled GIG Cymru.

Bydd ymgysylltu â rhanddeiliaid ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru yn agwedd bwysig ar y rôl. Byddwch yn gweithredu safonau cyffredin a dylanwadu ar ddatblygiad Polisi a Strategaeth Ddigidol Llywodraeth Cymru.  Byddwch yn arwain, yn dylanwadu, ac yn cydweithredu'n effeithiol ar draws economi iechyd Cymru, gan weithio mewn partneriaeth ag arweinwyr digidol i greu barn gyffredin ar y ffordd orau o gynnig gwasanaethau digidol i'w staff, cleifion a defnyddwyr gwasanaeth.
 

Y Rôl:

Bydd Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth Ddigidol yn gyfrifol am ddatblygu, diffinio a gweithredu'r strategaeth ddigidol ar gyfer DHCW mewn ymateb i strategaeth a safonau GIG Cymru fel y'u pennwyd gan Lywodraeth Cymru a GIG Cymru. Byddwch yn sbarduno ac yn rheoli gweithredu newid o fewn y sefydliad a chyda phartneriaid yn lleol, yn genedlaethol ac ar raddfa ryngwladol. Fel aelod Gweithredol o'r Bwrdd, bydd gan y Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth Ddigidol ar y cyd ag aelodau eraill o'r Bwrdd gyfrifoldeb corfforaethol am osod cyfeiriad strategol, llunio polisi corfforaethol, datblygu a chyflawni cynlluniau ac amcanion busnes strategol DHCW, yn ogystal â llywodraethu corfforaethol, rheoli risg, a rheoli ansawdd.

Bydd Cyfarwyddwr Gweithredol Strategaeth Ddigidol yn nodi cyfleoedd ac yn cefnogi arloesedd yn rhagweithiol trwy dechnolegau newydd a rhai sy'n dod i'r amlwg ac yn sicrhau bod strategaethau a chynlluniau priodol i'w cyflawni yn cyd-fynd ag uchelgeisiau strategol tymor hwy'r sefydliad, a chyflawni'r Cynllun Tymor Canolig Integredig.

Fel arweinydd digidol profiadol a sefydledig, byddwch yn:

 • Datblygu a sbarduno gweithredu strategaeth ddigidol DHCW ar draws y sefydliad.
 • Sbarduno newid digidol ledled Cymru a sicrhau bod systemau digidol cenedlaethol yn cael eu hintegreiddio i gyflenwi'n lleol.
 • Yn chwarae rhan allweddol ar y llwyfan cenedlaethol, gan ddylanwadu ar strategaethau a chynlluniau digidol cenedlaethol ar gyfer y dyfodol.
 • Sicrhau y cyflawnir lefelau rhagorol o berfformiad trwy eich arweinyddiaeth ysbrydoledig, eich gweledigaeth a'ch cyfeiriad strategol.
 • Bod yn bartner strategol digidol dibynadwy ar draws iechyd a gofal yng Nghymru trwy sicrhau dull cydgysylltiedig ar draws cyrff partner lleol a chenedlaethol
 • Datblygu diwylliant a phrosesau cynllunio ‘gorau yn y dosbarth’ ac ystwyth, sy’n ymateb i amgylchiadau a disgwyliadau newidiol ar gyfer y poblogaethau lleol.
 • Cefnogi'r Prif Swyddog Gweithredol i wreiddio diwylliant sefydliadol a diwylliant rheoli sy'n annog arloesi ac sy'n gwerthfawrogi ac yn grymuso staff.
 • Bod yn eiriolwr i DHCW, gan adeiladu enw da'r platfformau, y systemau a'r gwasanaethau digidol y mae'n eu datblygu ac yn eu rheoli.
 • Cymryd rhan a chyflwyno'n broffesiynol yn sesiynau'r Bwrdd a chefnogi Aelodau ehangach Bwrdd DHCW ac eitemau ar yr agenda.

Mae hwn yn gyfle gwefreiddiol i fod yn rhan o sefydliad newydd sy'n cyfarwyddo'r agenda ddigidol ledled Cymru, a fydd yn gwneud gwahaniaeth sylweddol i economi iechyd Cymru, ac yn gwella bywydau ei phobl. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn llysgennad ar gyfer ein gwerthoedd sefydliadol:

 • Rydym yn gweithredu ag uniondeb i ddatblygu ymddiriedaeth
 • Rydym yn parchu ac yn trin pawb yn y ffordd yr ydym yn dymuno cael ein trin
 • Rydym yn gofalu am y bobl rydym yn eu cefnogi a’r rhai rydym yn gweithio gyda hwy
 • Rydym yn falch o'n cyflawniadau a bod yn rhan o GIG Cymru
 • Rydym yn dysgu gan ein cydweithwyr trwy rannu gwybodaeth a phrofiad i wella ein gwasanaeth yn barhaus
 • Rydym yn cymryd cyfrifoldeb personoldros yr hyn a wnawn, gan fod yn onest â ni ein hunain ac eraill.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am y swydd hon, cysylltwch â Daniel White neu Rosalind Lambert yn Global Resourcing: DHCWstrategy@global-resourcing.com / 020 8253 1800

Mae'r Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. Rydym yn croesawu trafodaethau a cheisiadau ysgrifenedig naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg. Ni chaiff cais sydd wedi ei gyflwyno yn y Gymraeg ei drin yn llai ffafriol na chais sydd wedi ei gyflwyno yn y Saesneg.

Can't find the job you're looking for?

Complete this short form & submit your CV then we will do the rest

(Permitted file size is 5Mb and file types are: doc, docx, txt, pdf, rtf, xls. Please note, for your privacy this website does not store the contents of this form)

Attach CV*