banner image

Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau Digidol (CIO)

Register for Job Alert
Permanent
Executive
CTO/CIO
United Kingdom & ROI
Cymru
£115,918 - £120,334 + Buddiannau
26.10.2021 11:37 AM
DHCWales

Mae Iechyd a Gofal Digidol Cymru (DHCW) yn sefydliad cyffrous sydd newydd ei sefydlu a fydd yn sicrhau gwell iechyd a lles i filiynau o bobl trwy ddarparu'r gwasanaethau digidol, data a thechnoleg critigol sydd eu hangen ar weithwyr iechyd a gofal proffesiynol a phobl Cymru.  Mae digwyddiadau 2020 wedi rhoi mwy fyth o bwyslais ar rôl DHCW i gefnogi cyflawni trawsnewidiad digidol ac, yn syml, ni fu'r angen am ein gwaith erioed yn bwysicach.

Gyda nodau uchelgeisiol a Phrif Swyddog Gweithredol ysbrydoledig sydd wedi ennill gwobrau, mae hon yn adeg wych i ymuno â DHCW. Byddwch yn chwarae rhan hanfodol wrth helpu i lywio ac arwain cyfeiriad gwasanaethau digidol y dyfodol ledled GIG Cymru.

Bydd ymgysylltu â rhanddeiliaid ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru yn agwedd bwysig ar y rôl. Byddwch yn gweithredu safonau cyffredin a dylanwadu ar ddatblygiad Polisi a Strategaeth Ddigidol Llywodraeth Cymru.  Byddwch yn arwain, yn dylanwadu, ac yn cydweithredu'n effeithiol ar draws economi iechyd Cymru, gan weithio mewn partneriaeth ag arweinwyr digidol i greu barn gyffredin ar y ffordd orau o gynnig gwasanaethau digidol i'w staff, cleifion a defnyddwyr gwasanaeth. 

Y Rôl:

Mae Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau Digidol yn rôl arweinyddiaeth genedlaethol yng Nghymru sy’n gyfrifol am yr holl wasanaethau technolegol a gweithredol a ddarperir gan DHCW. Fel aelod Gweithredol o'r Bwrdd, ar y cyd ag aelodau eraill o'r Bwrdd, bydd gan Gyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau Digidol gyfrifoldeb corfforaethol am osod cyfeiriad strategol, llunio polisi corfforaethol, datblygu a chyflawni cynlluniau ac amcanion busnes strategol DHCW, yn ogystal â llywodraethu corfforaethol, rheoli risg, a rheoli ansawdd.

Bydd y Cyfarwyddwr Gweithredol Gweithrediadau Digidol yn gyfrifol am weithredu a darparu strategaeth ddigidol uchelgeisiol a thrawsnewidiol ar gyfer DHCW. Byddwch yn darparu arweinyddiaeth, cyfeiriad, cyngor arbenigol a sicrwydd i Fwrdd DHCW fod y seilwaith digidol yn ystwyth, yn addas at y diben ar gyfer y dyfodol, yn ddiogel ac yn wydn, yn cynnig gwerth am arian er mwyn galluogi cyflawni amcanion allweddol DHCW.

Fel arweinydd digidol profiadol a sefydledig, eich prif ffocws fydd:

 • Cyflwyno seilwaith a gwasanaethau digidol a thechnoleg sy'n perfformio i lefel uchel ar gyfer ystod o systemau a gwasanaethau cenedlaethol.
 • Darparu gweledigaeth glir ar gyfer cyflawni galluoedd gwasanaethau digidol DHCW trwy arwain a chydweithio.
 • Dylanwadu ar ddyluniad a datblygiad strategaethau a chynlluniau TGCh a digidol cenedlaethol yn y dyfodol.
 • Datblygu rhaglenni cyflenwi a chymwysiadau i weithredu newidiadau trawsnewidiol
 • Sbarduno newid digidol ledled Cymru a sicrhau bod systemau digidol cenedlaethol yn cael eu hintegreiddio yn y cynlluniau cyflenwi lleol
 • Ymgysylltu â rhanddeiliaid allweddol a phartneriaid strategol ar draws Iechyd a Gofal Cymdeithasol, gan chwilio'n rhagweithiol am gyfleoedd i gyd-ddylunio gwasanaethau sy'n addas ar gyfer dyfodol wedi’r pandemig.
 • Sganio’r gorwel a nodi technolegau blaengar i newid a gwerthuso a gwella'n barhaus y ffordd y mae gwasanaethau a chynhyrchion yn cael eu darparu, gan fesur yr effaith ar y defnyddwyr. 
 • Cefnogi'r Prif Swyddog Gweithredol i ddatblygu diwylliant sefydliadol sy'n rhagweithiol, yn effeithlon ac yn ddeinamig gan annog arloesedd a gwerthoedd a grymuso staff.
 • Cyfrannu fel aelod o fwrdd gweithredol ar fwrdd cyhoeddus i symud ymlaen â'r blaenoriaethau digidol ar gyfer Iechyd a Gofal yn GIG Cymru.


Mae hwn yn gyfle arbennig i fod yn rhan o sefydliad newydd sy'n cyfarwyddo'r agenda ddigidol ledled Cymru, gan wneud gwahaniaeth sylweddol i economi iechyd Cymru, a gwella bywydau ei phobl. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn llysgennad ar gyfer ein gwerthoedd sefydliadol:

 • Rydym yn gweithredu ag uniondeb i ddatblygu ymddiriedaeth
 • Rydym yn parchu ac yn trin pawb yn y ffordd yr ydym yn dymuno cael ein trin
 • Rydym yn gofalu am y bobl rydym yn eu cefnogi a’r rhai rydym yn gweithio gyda hwy
 • Rydym yn falch o'n cyflawniadau a bod yn rhan o GIG Cymru
 • Rydym yn dysgu gan ein cydweithwyr trwy rannu gwybodaeth a phrofiad i wella ein gwasanaeth yn barhaus
 • Rydym yn cymryd cyfrifoldeb personol dros yr hyn a wnawn, gan fod yn onest â ni ein hunain ac eraill

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio am y swydd hon, cysylltwch â Rosalind Lambert neu Daniel White yn Global Resourcing: DHCWoperations@global-resourcing.com / 020 8253 1800

Mae'r Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon. Rydym yn croesawu trafodaethau a cheisiadau ysgrifenedig naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg. Ni chaiff cais sydd wedi ei gyflwyno yn y Gymraeg ei drin yn llai ffafriol na chais sydd wedi ei gyflwyno yn y Saesneg.

Can't find the job you're looking for?

Complete this short form & submit your CV then we will do the rest

(Permitted file size is 5Mb and file types are: doc, docx, txt, pdf, rtf, xls. Please note, for your privacy this website does not store the contents of this form)

Attach CV*