banner image

Prif Swyddog Gwybodaeth Digidol

Register for Job Alert
Permanent
Digital, Data & Technology
CTO/CIO
United Kingdom & ROI
Bangor, Wales
Competitive
27.09.2021 09:35 AM
BCUHB2

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yw’r sefydliad iechyd mwyaf yng Nghymru. Mae Parc Cenedlaethol Eryri yng nghanol ein hardal, rydym yn darparu ystod lawn o wasanaethau cychwynnol, cymunedol, iechyd meddwl ac ysbyty llym ar gyfer poblogaeth o ryw 678,000 o bobl ar draws chwe sir Gogledd Cymru. Mae gan y Bwrdd Iechyd gyllideb o £1.6 biliwn a gweithlu o ryw 18,000 yn gwasanaethu'r tri phrif ysbyty ynghyd â rhwydwaith o ysbytai cymunedol, canolfannau iechyd, clinigau, unedau iechyd meddwl a lleoliadau i dimau cymunedol. Mae'r Bwrdd Iechyd hefyd yn cydlynu gwaith dros 100 o bractisau meddygon teulu a gwasanaethau’r GIG sy’n cael eu darparu gan ddeintyddion, optegwyr a fferyllwyr yng ngogledd Cymru. 

Gyda Phrif Weithredwr newydd, cynllun strategol newydd, ac agenda digidol anhygoel, rydym yn symud ar garlam gyda’n rhaglen newid i, nid yn unig barhau i wella ein perfformiad yn gyffredinol, ond hefyd i roi ein cleifion a’n cwsmeriaid fwyfwy wrth wraidd popeth rydyn ni’n wneud. Ni fu erioed gyfnod mwy cyffroes nac uchelgeisiol i ymuno â’n Tîm Gweithredol.  

 

Y Rôl:

Wrth i ni ddatblygu ein hagenda uchelgeisiol ar gyfer arloesi a thrawsnewid gwasanaethau, rydym yn chwilio am Brif Swyddog Gwybodaeth Digidol i ymuno â'n huwch dîm arwain.  Fel arweinydd digidol profiadol a sefydledig, byddwch yn gyfrifol am:

  • Arwain, cymell ac ysbrydoli tîm effeithlon o weithwyr proffesiynol ymrwymedig, gan rannu gwerthoedd, gweledigaeth a nodau clir.
  • Cyflawni rôl hollbwysig o ran cyflwyno'r Strategaeth Ddigidol ac uchelgais strategol gyffredinol BIPBC.
  • Ymgysylltu a gyrru cydweithio yn ei flaen ymysg ystod eang o randdeiliaid ar draws BIPBC.
  • Cyfathrebu ar draws y Bwrdd Iechyd a chyflwyno cenhadaeth ac uchelgais ddigidol BIPBC, gan ddangos atebolrwydd am ddefnyddio arian cyhoeddus yn effeithlon, cywirdeb, tryloywder, a gwerth am arian.
  • Cynghori a chefnogi Bwrdd hynod brofiadol a sicrhau bod y Strategaeth Ddigidol yn cael ei halinio â chyflawni amcanion y sefydliad.
  • Gyrru ymgysylltu â chwsmeriaid yn ei flaen, profiad defnyddwyr a chasglu data i ddeall anghenion ein cleifion a'n dinasyddion er mwyn diffinio ein rhaglen trywydd cynllunio gwasanaeth.
  • Canfod a chyflawni gwelliannau parhaus i'n prosesau digidol a gweithredol, gan ganfod effeithlonrwydd ac arbedion lle bo'n bosibl.

 

Mae hwn yn gyfle unigryw, ac rydym yn chwilio am arweinydd uchelgeisiol, arloesol a chynhwysol gyda phrofiad clinigol a digidol. Rhywun a fydd yn gweithio gydag eraill i hybu diwylliant cynhwysol, gan gydweithio â phobl ar draws y system gofal iechyd i achub ar bob cyfle i wella gwasanaethau trwy ddulliau digidol, data a thechnoleg. Byddwch yn llysgennad i'n gwerthoedd sefydliadol:-

Rydym yn rhoi cleifion yn gyntaf

Rydym yn gwerthfawrogi a pharchu ein gilydd

Rydym i gyd yn cydweithio fel un tîm

Rydym yn dysgu ac yn arloesi

Rydym yn cyfathrebu’n agored ac yn onest

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais am y swydd hon, cysylltwch â Daniel White neu Rachel Ellis yn Global Resourcing: BCUHB@global-resourcing.com / 020 8253 1806

Mae'r Gymraeg yn ddymunol ond heb fod yn hanfodol, rydym yn croesawu trafodaethau a cheisiadau ysgrifenedig naill ai yn Gymraeg neu yn Saesneg. Dylech fod yn ymwybodol y bydd angen i ni ddefnyddio gwasanaethau cyfieithu a allai beri rhywfaint o oedi. Ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

Can't find the job you're looking for?

Complete this short form & submit your CV then we will do the rest

(Permitted file size is 5Mb and file types are: doc, docx, txt, pdf, rtf, xls. Please note, for your privacy this website does not store the contents of this form)

Attach CV*