banner image

Prif Swyddog Gweithredol

Register for Job Alert
Permanent
Executive
All
All
Wales
Hyd at £110,000
23.07.2021 11:29 AM
CDPSWelsh

Mae’r Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CDPS) yn sefydliad newydd cyffrous a ffurfiwyd i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus gwell yng Nghymru. A ninnau’n un o gyrff hyd braich Llywodraeth Cymru, rydym yn cydweithio ar draws sefydliadau’r sector cyhoeddus yng Nghymru i ddylunio a darparu gwasanaethau o amgylch anghenion y bobl sy’n eu defnyddio. Trwy ein gwaith, byddwn yn sicrhau bod sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn meddu ar y gallu a’r cymorth y mae arnynt eu hangen i ddarparu gwasanaethau digidol sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr i bobl yng Nghymru. 

 

Ar ôl cynnal ein gwaith ymchwil a darganfod cychwynnol yn gynnar yn 2020, rydym bellach wedi symud o ymchwil i weithredu. Rydym yn creu safonau a gwybodaeth a rennir ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru ac yn gweithio gydag arweinwyr digidol i gyflawni’r Strategaeth Ddigidol i Gymru. Rydym yn helpu sefydliadau i ddatblygu, recriwtio a chadw talent ddigidol, ar yr un pryd â chynnig cymorth ac arbenigedd cyflawni trwy ein sgwadiau digidol.

 

Gan fod ein cyllid wedi cael ei gadarnhau bellach, mae arnom angen Prif Weithredwr i’n harwain tuag at ein pennod nesaf a thrwyddi. A chithau’n arweinydd digidol profiadol a sefydledig, byddwch yn gyfrifol am:

 

 • Berfformiad cyffredinol CDPS, gan gynnwys sicrhau ei ddarpariaeth gwasanaethau, ei hyfywedd ariannol a’i rwymedigaethau statudol.
 • Ymgysylltu ag ystod eang o randdeiliaid ledled Cymru a sbarduno cydweithio â nhw, gan gynnwys sefydliadau sector cyhoeddus, sector preifat a thrydydd sector ar lefelau amrywiol.
 • Cefnogi’r broses o gyflawni’r Strategaeth Ddigidol i Gymru a ffurfio uchelgais strategol CDPS.
 • Arwain, ysbrydoli a datblygu tîm o weithwyr proffesiynol ymroddedig sy’n cyflawni’n uchel, gan gyflwyno gwerthoedd, gweledigaeth a nodau clir.
  • Dangos ymrwymiad i amrywiaeth a chynhwysiant a hyrwyddo diwylliant o arloesi.
  • Cyfleu buddion CDPS, gweddnewid digidol a dylunio gwasanaethau a arweinir gan y defnyddiwr i amrywiaeth eang o sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru.
  • Ymgysylltu â Gweinidogion a chyflwyno cenhadaeth ac uchelgais digidol CDPS, ar yr un pryd â dangos atebolrwydd am ddefnydd effeithiol ac effeithlon o arian cyhoeddus, ac uniondeb, tryloywder, a gwerth am arian.
  • Datblygu ymddiriedaeth â sefydliadau gwasanaethau cyhoeddus ledled Cymru er mwyn amlygu meysydd i’w gwella a sicrhau cymorth cyflym y gellir ei feintioli i gyflawni gwelliannau i wasanaethau.
  • Gweithio’n agos gyda Phrif Swyddogion Digidol partner yn Llywodraeth Cymru, Iechyd a Llywodraeth Leol, gan sicrhau diben cyffredin, safonau cyflawni a gweledigaeth a rennir ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus digidol yng Nghymru.
  • Cynghori a chefnogi Bwrdd profiadol iawn a sicrhau bod holl amcanion y sefydliad yn cael eu cyflawni.

 

A chithau’n ddadleuwr brwd o blaid dylunio gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr, darparu gwasanaethau digidol a newid, bydd eich gweledigaeth a’ch uchelgais yn gwneud CDPS yn ganolbwynt a sbardun ar gyfer gwella gwasanaethau cyhoeddus digidol yng Nghymru. Bydd eich arweinyddiaeth yn gadael gwaddol o wella gwasanaethau, cyflawni a chydweithio a fydd yn gwella bywydau pobl yng Nghymru yn awr ac yn y dyfodol.

Cynigir y swydd ar sail barhaol am weddill tymor y Senedd hon gyda’r opsiwn o’i hymestyn yn y dyfodol.

 

Os hoffech ymgeisio, neu drefnu galwad anffurfiol i drafod y rôl hon, cysylltwch â'r canlynol:

 

E: cdpsceo@global-resourcing.com

Ff:  020 8253 1806

Dyddiad cau: 23 Awst 2021

 

Croesawn unrhyw drafodaethau ysgrifenedig yn Gymraeg neu Saesneg.

Can't find the job you're looking for?

Complete this short form & submit your CV then we will do the rest

(Permitted file size is 5Mb and file types are: doc, docx, txt, pdf, rtf, xls. Please note, for your privacy this website does not store the contents of this form)

Attach CV*